Slovenija 17.11.2011 14:51

Vlada muzejem podaljšala trajanje pooblastila za opravljanje javne službe

Ljubljana, 17. novembra - Vlada je na današnji seji muzejem in galerijam za eno leto podaljšala trajanje pooblastila za opravljanje javne državne službe muzejev. Sprejela je sklep, da se obdobje podelitve pooblastila za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2011 nadomesti z obdobjem od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2012.

Ministrstvo za kulturo je leta 2009 pripravilo javni ciljni razpis za podelitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev. Nanj so se lahko prijavili muzeji, ki so bili vpisani v razvid muzejev in so izpolnjevali predpisane pogoje. Vlada je izbranim muzejem podelila pooblastilo za obdobje dveh let.

Ob novih zakonskih določbah, ki še niso bile preverjene v praksi, se je ministrstvo za kulturo odločilo in vladi predlagalo podelitev pooblastil le za čas sprejetega proračuna, torej za dve leti. V tem času pa je ministrstvo pripravilo pogodbe za financiranje na podlagi vsakoletnega neposrednega poziva, v katerih so po zakonskih določilih opredeljeni rok in priporočila o ukrepih za odpravo morebitnih pomanjkljivosti posameznih javnih zavodov.

Ministrstvo za kulturo izpolnjevanje zahtev preverja najmanj enkrat na tri leta. Ker so bila pooblastila podeljena s 1. januarjem 2010, bo izpolnjevanje zahtev preverjano konec leta 2012. V naslednjem letu bo tudi pripravljen nov javni razpis za podelitev pooblastil.

Poleg tega se vzporedno pripravlja tudi nova zakonodaja s področja javnih zavodov, kot tudi njihovo financiranje na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, saj ministrstvo za kulturo predlaga, da se trajno uredi vprašanje financiranja občinskih muzejev in galerij na način, ki bo za občine ustanoviteljice najbolj ustrezen.

Vlada se je za podaljšanje trajanja pooblastila odločila zaradi racionalizacije postopkov, priprave spremenjene zakonodaje in zagotovitve financiranja občinskih javnih zavodov v enakem obsegu kot doslej ter v želji, da vsi muzeji in galerije, ki so vpisani v razvid še nadalje opravljajo državno javno službo, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.